PANTONE Hexachrome Coated - Corel 10 >> PANTONE H 435-7 CVC
专色名: PANTONE H 435-7 CVC Version:1300
YOMCGB:YOCMGB(0,0,0,2,2,1) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(87,60,64) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #58A864  R88 G168 B100

  PANTONE H 435-7 CVC 本显示色--RGB(#58A864)仅供参考

  PANTONE H 435-7 CVC 本显示色--RGB(#58A864)仅供参考

PANTONE H 435-7 CVC

PANTONE H 435-7 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-08-25 06:33:04。

相关最近访问专色

   

PANTONE 8441 C

Version:1300

PANTONE 8224 C

Version:1400

PANTONE 132 M

Version:1300

PANTONE 7470 PC

Version:1500

PANTONE 917 U

Version:1500

PANTONE 906 U

Version:1500

RVW-MT-20N

Version:1500

RVW-PR03G

Version:1500

PANTONE 8100 M

Version:1300

PANTONE 637 CVC

Version:1300

PANTONE 7420 PC

Version:1500

PANTONE 148 PC

Version:1500

FOCOLTONE 7013

Version:1300

PANTONE 284 U

Version:1500

PANTONE 714 CVC

Version:1300

PANTONE 465 CVU

Version:1300

RVW-ST45F

Version:1500

PANTONE 715 U

Version:1300

RVW-ST24G

Version:1500

PANTONE 441 U

Version:1500

PANTONE 145 PC

Version:1500

PANTONE 9241 C

Version:1500

FOCOLTONE 4036

Version:1300

RVW-MT-23R

Version:1500

PANTONE 4995 PC

Version:1500

PANTONE 7444 UP

Version:1500

PANTONE 468 U

Version:1300