PANTONE Hexachrome Uncoated - Corel 10 >> PANTONE H 120-4 CVU
专色名: PANTONE H 120-4 CVU Version:1300
YOMCGB:YOCMGB(2,24,0,0,0,2) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(73,80,88) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #563ED0  R86 G62 B208

  PANTONE H 120-4 CVU 本显示色--RGB(#563ED0)仅供参考

  PANTONE H 120-4 CVU 本显示色--RGB(#563ED0)仅供参考

PANTONE H 120-4 CVU

PANTONE H 120-4 CVU

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-05-23 11:00:52。

相关最近访问专色

   

PANTONE 7444 UP

Version:1500

PANTONE 7507 U

Version:1500

PANTONE 252 CVU

Version:1300

PANTONE 7431 PC

Version:1500

PANTONE 5175 U

Version:1500

PANTONE 300 PC

Version:1500

PANTONE 642 CVU

Version:1300

PANTONE 442 C

Version:1500

PANTONE 2415 U

Version:1300

PANTONE 7504 U

Version:1300

PANTONE 5767 U

Version:1500

PANTONE 10259 C

Version:1500

PANTONE 717 M

Version:1300

PANTONE P 1-7 C

Version:1500

DIC 50p*

Version:1300

PANTONE 7450 PC

Version:1500

PANTONE 4705 U

Version:1500

PANTONE 904 C

Version:1500

PANTONE 7504 PC

Version:1500

PANTONE 296 CVC

Version:1300

PANTONE 651 CV

Version:1300