PANTONE Hexachrome Uncoated - Corel 10 >> PANTONE H 160-9 CVU
专色名: PANTONE H 160-9 CVU Version:1300
YOMCGB:YOCMGB(0,33,14,0,0,0) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(64,92,87) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #2839E3  R40 G57 B227

  PANTONE H 160-9 CVU 本显示色--RGB(#2839E3)仅供参考

  PANTONE H 160-9 CVU 本显示色--RGB(#2839E3)仅供参考

PANTONE H 160-9 CVU

PANTONE H 160-9 CVU

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-06-27 18:16:54。

相关最近访问专色

   

PANTONE 177 CVC

Version:1300

PANTONE 5615 U

Version:1500

PANTONE 176 CVC

Version:1300

PANTONE 175 CVC

Version:1300

PANTONE 5625 U

Version:1500

PANTONE 174 CVC

Version:1300

PANTONE 5635 U

Version:1500

PANTONE 173 CVC

Version:1300

PANTONE 5645 U

Version:1500

PANTONE 5655 U

Version:1500

PANTONE 172 CVC

Version:1300

PANTONE 5665 U

Version:1500

PANTONE 10357 C

Version:1500

PANTONE 5535 U

Version:1500

PANTONE 171 CVC

Version:1300

PANTONE 5545 U

Version:1500

PANTONE 170 CVC

Version:1300

PANTONE 5555 U

Version:1500

PANTONE 169 CVC

Version:1300

PANTONE 5565 U

Version:1500

PANTONE 5575 U

Version:1500

PANTONE 5585 U

Version:1500

PANTONE 5595 U

Version:1500

PANTONE 553 U

Version:1500

FOCOLTONE 4003

Version:1300

PANTONE 554 U

Version:1500

PANTONE 9262 C

Version:1500

PANTONE 1775 PC

Version:1500

PANTONE 555 U

Version:1500

PANTONE 347 CVU

Version:1300

PANTONE 168 CVC

Version:1300

PANTONE 556 U

Version:1500

PANTONE 10320 C

Version:1500

PANTONE 167 CVC

Version:1300

PANTONE 557 U

Version:1500

PANTONE 166 CVC

Version:1300

PANTONE 558 U

Version:1500

PANTONE 165 CVC

Version:1300

PANTONE 559 U

Version:1500

PANTONE 10168 C

Version:1500

PANTONE 164 CVC

Version:1300

PANTONE 567 U

Version:1500

PANTONE 124 CVU

Version:1300

PANTONE 163 CVC

Version:1300

PANTONE 162 CVC

Version:1300

PANTONE 568 U

Version:1500

PANTONE 569 U

Version:1500