PANTONE Hexachrome Uncoated - Corel 10 >> PANTONE H 180-12 CVU
专色名: PANTONE H 180-12 CVU Version:1300
YOMCGB:YOCMGB(0,20,16,0,0,4) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(59,86,74) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #0D39EE  R13 G57 B238

  PANTONE H 180-12 CVU 本显示色--RGB(#0D39EE)仅供参考

  PANTONE H 180-12 CVU 本显示色--RGB(#0D39EE)仅供参考

PANTONE H 180-12 CVU

PANTONE H 180-12 CVU

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 23:48:14。

相关最近访问专色

   

RVW-MT-19Q

Version:1500

FOCOLTONE 3457

Version:1300

PANTONE 1797 C

Version:1300

PANTONE 904 U

Version:1500

FOCOLTONE 3488

Version:1300

FOCOLTONE 5052

Version:1300

PANTONE 537 M

Version:1300

PANTONE 7415 M

Version:1300

PANTONE 187 M

Version:1300

HKS 11 E

Version:1300

FOCOLTONE 6027

Version:1300

PANTONE 516 U

Version:1500

PANTONE 2965 U

Version:1300

DIC 66p*

Version:1300

PANTONE 5195 M

Version:1300

PANTONE 7460 C

Version:1300

RVW-ST45J

Version:1500

PANTONE 7-3-5 C

Version:1500

PANTONE 7489 EC

Version:1500

RVW-MT-10C

Version:1500

RVW-PR14A

Version:1500

PANTONE 334 M

Version:1300

PANTONE 578 C

Version:1500

PANTONE 301 U

Version:1300

PANTONE 727 EC

Version:1500

PANTONE 7441 U

Version:1300

PANTONE 9084 C

Version:1400

TOYO 0935pc

Version:1300

PANTONE 285 U

Version:1300

PANTONE 3025 U

Version:1500

PANTONE 269 CV

Version:1300

TOYO 0805pc

Version:1300

PANTONE 714 M

Version:1300