PANTONE Hexachrome Uncoated - Corel 10 >> PANTONE H 490-13 CVU
专色名: PANTONE H 490-13 CVU Version:1300
YOMCGB:YOCMGB(0,0,0,0,8,0) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(87,53,69) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #58A864  R88 G168 B100

  PANTONE H 490-13 CVU 本显示色--RGB(#58A864)仅供参考

  PANTONE H 490-13 CVU 本显示色--RGB(#58A864)仅供参考

PANTONE H 490-13 CVU

PANTONE H 490-13 CVU

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-06-27 18:26:58。

相关最近访问专色

   

PANTONE 343 U

Version:1500

PANTONE 195 CVC

Version:1300

PANTONE 342 U

Version:1500

PANTONE 194 CVC

Version:1300

PANTONE 341 U

Version:1500

PANTONE 193 CVC

Version:1300

PANTONE 340 U

Version:1500

PANTONE 192 CVC

Version:1300

PANTONE 339 U

Version:1500

PANTONE 191 CVC

Version:1300

PANTONE P 5-7 U

Version:1500

PANTONE 338 U

Version:1500

RVW-MT-23G

Version:1500

PANTONE 190 CVC

Version:1300

PANTONE 337 U

Version:1500

PANTONE 726 CVU

Version:1300

PANTONE 189 CVC

Version:1300

PANTONE 336 U

Version:1500

PANTONE 188 CVC

Version:1300

PANTONE 335 U

Version:1500

PANTONE 187 CVC

Version:1300

PANTONE 334 U

Version:1500

PANTONE 186 CVC

Version:1300

RVW-MT-23R

Version:1500

PANTONE 185 CVC

Version:1300

PANTONE Green U

Version:1500

PANTONE 184 CVC

Version:1300

PANTONE 333 U

Version:1500

PANTONE 183 CVC

Version:1300

PANTONE 332 U

Version:1500

PANTONE 670 EC

Version:1500

PANTONE 182 CVC

Version:1300

PANTONE 331 U

Version:1500

PANTONE 627 U

Version:1500

PANTONE 626 U

Version:1500

PANTONE 625 U

Version:1500

PANTONE 624 U

Version:1500

PANTONE 623 U

Version:1500

PANTONE 622 U

Version:1500

PANTONE 688 CVU

Version:1300

PANTONE 5477 U

Version:1500

PANTONE 5487 U

Version:1500

PANTONE 5497 U

Version:1500