PANTONE Hexachrome Uncoated - Corel 10 >> PANTONE H 545-1 CVU
专色名: PANTONE H 545-1 CVU Version:1300
YOMCGB:YOCMGB(24,0,0,0,39,16) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(44,50,72) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #C52EFE  R197 G46 B254

  PANTONE H 545-1 CVU 本显示色--RGB(#C52EFE)仅供参考

  PANTONE H 545-1 CVU 本显示色--RGB(#C52EFE)仅供参考

PANTONE H 545-1 CVU

PANTONE H 545-1 CVU

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-06-27 18:05:49。

相关最近访问专色