PANTONE® color bridge™ coated EURO >> PANTONE 403 EC
专色名: PANTONE 403 EC Version:1500
CMYK:C18 M22 Y26 K49 (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 LAB:LAB(58,65,69) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 sRGB:RGB(145,140,125) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
RGB  : #918C7D  R145 G140 B125

  PANTONE 403 EC 本显示色--RGB(#918C7D)仅供参考

  PANTONE 403 EC 本显示色--RGB(#918C7D)仅供参考

PANTONE 403 EC

PANTONE 403 EC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-08-25 06:01:07。

相关最近访问专色

   

PANTONE 403 EC

Version:1500

PANTONE 300 PC

Version:1500

PANTONE P 1-3 C

Version:1500

PANTONE 7439 U

Version:1300

PANTONE 110 CVC

Version:1300

FOCOLTONE 3478

Version:1300

PANTONE 306 C

Version:1500

PANTONE 198 PC

Version:1500

HKS 24 K

Version:1300

PANTONE 8-1-6 C

Version:1500

PANTONE 9262 C

Version:1500

PANTONE 347 CVU

Version:1300

PANTONE 617 CV

Version:1300

PANTONE 10320 C

Version:1500

PANTONE 903 C

Version:1500

PANTONE 7504 U

Version:1300

PANTONE 5175 C

Version:1300

PANTONE P 1-7 C

Version:1500

PANTONE 444 U

Version:1300

PANTONE 639 UP

Version:1500

PANTONE 278 U

Version:1300

RVW-PR18K

Version:1500

PANTONE 7540 EC

Version:1500

PANTONE 3425 C

Version:1300

PANTONE 576 EC

Version:1500

FOCOLTONE 5031

Version:1300

PANTONE 7517 U

Version:1300

PANTONE 7514 UP

Version:1500

PANTONE 259 PC

Version:1500

PANTONE 5825 UP

Version:1500