PANTONE® color bridge™ coated EURO >> PANTONE 537 EC
专色名: PANTONE 537 EC Version:1500
CMYK:C22 M7 Y2 K3 (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 LAB:LAB(83,63,60) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 sRGB:RGB(194,209,222) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
RGB  : #C2D1DE  R194 G209 B222

  PANTONE 537 EC 本显示色--RGB(#C2D1DE)仅供参考

  PANTONE 537 EC 本显示色--RGB(#C2D1DE)仅供参考

PANTONE 537 EC

PANTONE 537 EC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 06:39:20。

相关最近访问专色

   

PANTONE 537 EC

Version:1500

PANTONE 4685 M

Version:1300

PANTONE 7434 U

Version:1500

PANTONE 9602 C

Version:1300

PANTONE 683 CV

Version:1300

PANTONE 559 U

Version:1500

PANTONE 230 CVU

Version:1300

PANTONE 7430 C

Version:1500

RVW-DP07G

Version:1500

RVW-PR43J

Version:1500

PANTONE 5665 U

Version:1500

DIC 144p*

Version:1300

PANTONE 3268 U

Version:1500

PANTONE 5513 PC

Version:1500

HKS 17 E

Version:1300

PANTONE 7500 U

Version:1300

PANTONE 10298 C

Version:1500

PANTONE 446 U

Version:1300

PANTONE 400 C

Version:1300

PANTONE 5655 U

Version:1500

PANTONE 7419 PC

Version:1500

PANTONE 318 UP

Version:1500

PANTONE 168 CVC

Version:1300

PANTONE 7447 M

Version:1300

PANTONE 181 CVC

Version:1300

PANTONE 120 U

Version:1500

PANTONE 10242 C

Version:1500