PANTONE® color bridge™ coated EURO >> PANTONE 670 EC
专色名: PANTONE 670 EC Version:1500
CMYK:C1 M17 Y0 K1 (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 LAB:LAB(87,69,63) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 sRGB:RGB(232,214,224) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
RGB  : #E8D6E0  R232 G214 B224

  PANTONE 670 EC 本显示色--RGB(#E8D6E0)仅供参考

  PANTONE 670 EC 本显示色--RGB(#E8D6E0)仅供参考

PANTONE 670 EC

PANTONE 670 EC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-06-27 18:22:54。

相关最近访问专色

   

PANTONE 670 EC

Version:1500

PANTONE 182 CVC

Version:1300

PANTONE 331 U

Version:1500

PANTONE 627 U

Version:1500

PANTONE 626 U

Version:1500

PANTONE 625 U

Version:1500

PANTONE 624 U

Version:1500

PANTONE 623 U

Version:1500

PANTONE 622 U

Version:1500

PANTONE 688 CVU

Version:1300

PANTONE 5477 U

Version:1500

PANTONE 5487 U

Version:1500

PANTONE 5497 U

Version:1500

PANTONE 7464 EC

Version:1500

PANTONE 181 CVC

Version:1300

PANTONE 5507 U

Version:1500

PANTONE 180 CVC

Version:1300

PANTONE 5517 U

Version:1500

PANTONE 8580 C

Version:1300

PANTONE 5527 U

Version:1500

PANTONE 178 CVC

Version:1300

PANTONE 5605 U

Version:1500

PANTONE 177 CVC

Version:1300

PANTONE 5615 U

Version:1500

PANTONE 176 CVC

Version:1300

PANTONE 175 CVC

Version:1300

PANTONE 5625 U

Version:1500

PANTONE 174 CVC

Version:1300

PANTONE 5635 U

Version:1500

PANTONE 173 CVC

Version:1300

PANTONE 5645 U

Version:1500

PANTONE 5655 U

Version:1500

PANTONE 172 CVC

Version:1300

PANTONE 5665 U

Version:1500

PANTONE 10357 C

Version:1500

PANTONE 5535 U

Version:1500

PANTONE 171 CVC

Version:1300

PANTONE 5545 U

Version:1500

PANTONE 170 CVC

Version:1300