PANTONE+ Premium Metallics Coated >> PANTONE 10155 C
专色名: PANTONE 10155 C Version:1500
 LAB:LAB(60,72,70) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 sRGB:RGB(175,134,124) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 AdobeRGB:RGB(163,133,124) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
RGB  : #AF867C  R175 G134 B124

  PANTONE 10155 C 本显示色--RGB(#AF867C)仅供参考

  PANTONE 10155 C 本显示色--RGB(#AF867C)仅供参考

PANTONE 10155 C

PANTONE 10155 C

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 07:15:53。

相关最近访问专色

   

PANTONE 10155 C

Version:1500

PANTONE 584 M

Version:1300

PANTONE 405 U

Version:1300

PANTONE 2655 CV

Version:1300

PANTONE 3435 M

Version:1300

PANTONE 9223 C

Version:1300

PANTONE 7609 C

Version:1500

PANTONE 1615 U

Version:1500

PANTONE 176 CVC

Version:1300

TOYO 0735pc

Version:1300

PANTONE 569 U

Version:1300

PANTONE 246 U

Version:1500

PANTONE 103 C

Version:1500

PANTONE 434 U

Version:1300

PANTONE 706 U

Version:1500

PANTONE 117 M

Version:1300

PANTONE 5527 U

Version:1500

PANTONE 703 M

Version:1300

DIC 128p*

Version:1300

PANTONE 601 UP

Version:1500

PANTONE 7542 C

Version:1300

PANTONE 656 CV

Version:1300

PANTONE 1935 C

Version:1300

PANTONE 2905 C

Version:1300

PANTONE 711 CVU

Version:1300

PANTONE 300 C

Version:1500

PANTONE 363 PC

Version:1500

TOYO 0679pc

Version:1300

PANTONE 388 CVC

Version:1300

PANTONE 5517 U

Version:1500

PANTONE 9542 U

Version:1300

PANTONE 2617 M

Version:1300