PANTONE+ Premium Metallics Coated >> PANTONE 10168 C
专色名: PANTONE 10168 C Version:1500
 LAB:LAB(51,84,64) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 sRGB:RGB(180,90,124) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 AdobeRGB:RGB(159,91,122) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
RGB  : #B45A7C  R180 G90 B124

  PANTONE 10168 C 本显示色--RGB(#B45A7C)仅供参考

  PANTONE 10168 C 本显示色--RGB(#B45A7C)仅供参考

PANTONE 10168 C

PANTONE 10168 C

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-06-27 18:09:59。

相关最近访问专色

   

PANTONE 10168 C

Version:1500

PANTONE 164 CVC

Version:1300

PANTONE 567 U

Version:1500

PANTONE 124 CVU

Version:1300

PANTONE 163 CVC

Version:1300

PANTONE 162 CVC

Version:1300

PANTONE 568 U

Version:1500

PANTONE 569 U

Version:1500

PANTONE 570 U

Version:1500

PANTONE 571 U

Version:1500

PANTONE 806 U

Version:1500

DIC 50p*

Version:1300

PANTONE 572 U

Version:1500

PANTONE 573 U

Version:1500

PANTONE 560 U

Version:1500

PANTONE 561 U

Version:1500

PANTONE 161 CVC

Version:1300

PANTONE 562 U

Version:1500

PANTONE 160 CVC

Version:1300

PANTONE 563 U

Version:1500

PANTONE 159 CVC

Version:1300

PANTONE 158 CVC

Version:1300

PANTONE 564 U

Version:1500

PANTONE 157 CVC

Version:1300

PANTONE 565 U

Version:1500

PANTONE 156 CVC

Version:1300

PANTONE 566 U

Version:1500

PANTONE 1-3-2 U

Version:1500

PANTONE 155 CVC

Version:1300

PANTONE 3308 U

Version:1500

PANTONE 644 CVU

Version:1300

PANTONE 3298 U

Version:1500

PANTONE 3288 U

Version:1500