PANTONE+ Premium Metallics Coated >> PANTONE 10259 C
专色名: PANTONE 10259 C Version:1500
 LAB:LAB(48,62,48) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 sRGB:RGB(75,117,167) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
 AdobeRGB:RGB(90,116,164) (取自CorelDRAW X6) Version:1500
RGB  : #4B75A7  R75 G117 B167

  PANTONE 10259 C 本显示色--RGB(#4B75A7)仅供参考

  PANTONE 10259 C 本显示色--RGB(#4B75A7)仅供参考

PANTONE 10259 C

PANTONE 10259 C

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 23:00:34。

相关最近访问专色

   

PANTONE 10259 C

Version:1500

PANTONE 9103 C

Version:1500

FOCOLTONE 1069

Version:1300

PANTONE 717 M

Version:1300

PANTONE 298 PC

Version:1500

PANTONE 240 U

Version:1500

PANTONE 306 C

Version:1500

PANTONE 3425 C

Version:1500

PANTONE 468 U

Version:1300

PANTONE 601 U

Version:1300

RVW-PR18B

Version:1500

PANTONE 144 CVC

Version:1300

PANTONE 5175 C

Version:1300

PANTONE 7458 U

Version:1500

PANTONE 5155 C

Version:1300

PANTONE 242 U

Version:1500

PANTONE 467 U

Version:1500

PANTONE 1765 C

Version:1500

PANTONE 153 C

Version:1500

PANTONE 562 U

Version:1500

PANTONE 514 U

Version:1500

PANTONE 1245 C

Version:1500

DIC 232p*

Version:1300

RVW-PR25C

Version:1500

DIC 75p*

Version:1300

PANTONE 1595 M

Version:1300

PANTONE 8063 C

Version:1300

PANTONE 1615 C

Version:1500

PANTONE 603 EC

Version:1500

PANTONE 5855 U

Version:1500

PANTONE 106 C

Version:1300