PANTONE MATCHING SYSTEM Coated - Corel 10 >> PANTONE 1635 CVC
专色名: PANTONE 1635 CVC Version:1300
CMYK:C0 M38 Y47 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 RGB:RGB(249,142,109) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #FE9E87  R254 G158 B135

  PANTONE 1635 CVC 本显示色--RGB(#FE9E87)仅供参考

  PANTONE 1635 CVC 本显示色--RGB(#FE9E87)仅供参考

PANTONE 1635 CVC

PANTONE 1635 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 07:29:31。

相关最近访问专色

   

PANTONE 542 U

Version:1500

PANTONE 9081 C

Version:1300

PANTONE 173 CVC

Version:1300

PANTONE 430 M

Version:1300

PANTONE 9383 C

Version:1500

PANTONE 2573 M

Version:1300

PANTONE 3292 EC

Version:1500

DIC 314p

Version:1300

PANTONE 577 U

Version:1500

PANTONE 7465 C

Version:1300

PANTONE 203 C

Version:1500

TOYO 0433pc*

Version:1300

FOCOLTONE 3499

Version:1300

PANTONE 3252 EC

Version:1500

PANTONE 174 CVC

Version:1300

PANTONE 699 PC

Version:1500

PANTONE 5585 U

Version:1500

PANTONE 339 CV

Version:1300

FOCOLTONE 2181

Version:1300

PANTONE 10331 C

Version:1500

DIC 255p

Version:1300

PANTONE 5615 U

Version:1500

PANTONE 689 C

Version:1300

FOCOLTONE 2284

Version:1300

PANTONE 151 C

Version:1300

PANTONE 2755 U

Version:1300

DIC 18p*

Version:1300

PANTONE 475 CV

Version:1300

RVW-DP45H

Version:1500

PANTONE P 4-6 U

Version:1500