PANTONE MATCHING SYSTEM Coated - Corel 10 >> PANTONE 176 CVC
专色名: PANTONE 176 CVC Version:1300
CMYK:C0 M23 Y15 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 RGB:RGB(249,175,173) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #FEC4D8  R254 G196 B216

  PANTONE 176 CVC 本显示色--RGB(#FEC4D8)仅供参考

  PANTONE 176 CVC 本显示色--RGB(#FEC4D8)仅供参考

PANTONE 176 CVC

PANTONE 176 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 07:12:28。

相关最近访问专色

   

PANTONE 176 CVC

Version:1300

TOYO 0735pc

Version:1300

PANTONE 569 U

Version:1300

PANTONE 246 U

Version:1500

PANTONE 103 C

Version:1500

PANTONE 434 U

Version:1300

PANTONE 706 U

Version:1500

PANTONE 117 M

Version:1300

PANTONE 5527 U

Version:1500

PANTONE 703 M

Version:1300

DIC 128p*

Version:1300

PANTONE 601 UP

Version:1500

PANTONE 7542 C

Version:1300

PANTONE 656 CV

Version:1300

PANTONE 1935 C

Version:1300

PANTONE 2905 C

Version:1300

PANTONE 711 CVU

Version:1300

PANTONE 300 C

Version:1500

PANTONE 363 PC

Version:1500

TOYO 0679pc

Version:1300

PANTONE 388 CVC

Version:1300

PANTONE 5517 U

Version:1500

PANTONE 9542 U

Version:1300

PANTONE 2617 M

Version:1300

PANTONE 369 UP

Version:1500

PANTONE 469 C

Version:1300

TOYO 0811pc

Version:1300

PANTONE 178 CVC

Version:1300

PANTONE 349 C

Version:1500

PANTONE 7677 U

Version:1500

PANTONE 429 CV

Version:1300

PANTONE 520 U

Version:1300

PANTONE 271 CVC

Version:1300

PANTONE 1235 PC

Version:1500

RVW-MT-03N

Version:1500

RVW-DK12G

Version:1500

TOYO 0253pc

Version:1300