PANTONE MATCHING SYSTEM Coated - Corel 10 >> PANTONE 1765 CVC
专色名: PANTONE 1765 CVC Version:1300
CMYK:C0 M43 Y23 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 RGB:RGB(249,158,163) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #FE91C4  R254 G145 B196

  PANTONE 1765 CVC 本显示色--RGB(#FE91C4)仅供参考

  PANTONE 1765 CVC 本显示色--RGB(#FE91C4)仅供参考

PANTONE 1765 CVC

PANTONE 1765 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 06:23:49。

相关最近访问专色

   

PANTONE 5635 U

Version:1500

PANTONE 684 U

Version:1500

PANTONE 7593 C

Version:1500

FOCOLTONE 6057

Version:1300

DIC 263p

Version:1300

PANTONE 337 U

Version:1500

PANTONE 298 CV

Version:1300

PANTONE 502 C

Version:1500

PANTONE 369 C

Version:1300

PANTONE 554 U

Version:1500

PANTONE 7455 C

Version:1300

PANTONE 9224 C

Version:1400

PANTONE 7540 U

Version:1500

PANTONE 175 CV

Version:1300

PANTONE 10325 C

Version:1500

PANTONE 674 CVC

Version:1300

PANTONE 7585 U

Version:1500

PANTONE 8502 C

Version:1300

PANTONE 445 C

Version:1300

PANTONE 1595 C

Version:1500

PANTONE 445 CVC

Version:1300

PANTONE 2395 CV

Version:1300

RVW-BK03A

Version:1500

DIC 30p*

Version:1300

PANTONE P 9-8 C

Version:1500

PANTONE 7655 U

Version:1500

FOCOLTONE 3443

Version:1300

DIC 226p

Version:1300

PANTONE 687 U

Version:1300

RVW-PR35G

Version:1500