PANTONE MATCHING SYSTEM Coated - Corel 10 >> PANTONE 189 CVC
专色名: PANTONE 189 CVC Version:1300
CMYK:C0 M38 Y11 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 RGB:RGB(255,163,178) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #FE9EE2  R254 G158 B226

  PANTONE 189 CVC 本显示色--RGB(#FE9EE2)仅供参考

  PANTONE 189 CVC 本显示色--RGB(#FE9EE2)仅供参考

PANTONE 189 CVC

PANTONE 189 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 06:54:05。

相关最近访问专色

   

PANTONE 189 CVC

Version:1300

RVW-ST30E

Version:1500

PANTONE 9522 U

Version:1500

PANTONE 9022 U

Version:1500

PANTONE 316 EC

Version:1500

PANTONE 435 C

Version:1300

RVW-PR18D

Version:1500

PANTONE 673 U

Version:1500

PANTONE 7622 C

Version:1500

PANTONE 5555 U

Version:1500

PANTONE 7537 UP

Version:1500

PANTONE 3262 PC

Version:1500

PANTONE 210 CVU

Version:1300

PANTONE 338 PC

Version:1500

PANTONE 214 U

Version:1500

PANTONE 5513 PC

Version:1500

PANTONE 1788 EC

Version:1500

DIC 18p*

Version:1300

TOYO 0776pc

Version:1300

PANTONE 171 CVC

Version:1300

RVW-DG15F

Version:1500

PANTONE 731 M

Version:1300

RVW-PR27A

Version:1500

PANTONE 601 M

Version:1300

PANTONE 7442 M

Version:1300

PANTONE 7523 C

Version:1300

PANTONE 165 CVC

Version:1300