PANTONE Pastel Colors Coated - Corel 10 >> PANTONE 9062 CVC
专色名: PANTONE 9062 CVC Version:1300
CMYK:C5 M5 Y5 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(94,64,66) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #F2F2F2  R242 G242 B242

  PANTONE 9062 CVC 本显示色--RGB(#F2F2F2)仅供参考

  PANTONE 9062 CVC 本显示色--RGB(#F2F2F2)仅供参考

PANTONE 9062 CVC

PANTONE 9062 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-05-23 10:40:10。

相关最近访问专色

   

PANTONE 2415 U

Version:1300

PANTONE 7504 U

Version:1300

PANTONE 5767 U

Version:1500

PANTONE 442 C

Version:1500

PANTONE 10259 C

Version:1500

PANTONE 717 M

Version:1300

PANTONE P 1-7 C

Version:1500

DIC 50p*

Version:1300

PANTONE 7450 PC

Version:1500

PANTONE 4705 U

Version:1500

PANTONE 904 C

Version:1500

PANTONE 7504 PC

Version:1500

PANTONE 296 CVC

Version:1300

PANTONE 651 CV

Version:1300

PANTONE 531 U

Version:1500

HKS 66 N

Version:1300

FOCOLTONE 4039

Version:1300

TOYO 0011pc*

Version:1300

PANTONE P 5-9 U

Version:1500

PANTONE 2975 EC

Version:1500

FOCOLTONE 2257

Version:1300

PANTONE 7516 U

Version:1500

PANTONE 142 PC

Version:1500

FOCOLTONE 6057

Version:1300

PANTONE 8124 C

Version:1400

PANTONE 9283 C

Version:1300