PANTONE Pastel Colors Coated - Corel 10 >> PANTONE 9581 CVC
专色名: PANTONE 9581 CVC Version:1300
CMYK:C9 M6 Y14 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(92,63,69) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #E8EFDB  R232 G239 B219

  PANTONE 9581 CVC 本显示色--RGB(#E8EFDB)仅供参考

  PANTONE 9581 CVC 本显示色--RGB(#E8EFDB)仅供参考

PANTONE 9581 CVC

PANTONE 9581 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-05-23 11:40:54。

相关最近访问专色

   

PANTONE 426 U

Version:1500

PANTONE 640 EC

Version:1500

PANTONE 2415 U

Version:1300

PANTONE 925 C

Version:1500

RVW-ST21E

Version:1500

PANTONE P 8-2 C

Version:1500

PANTONE 8224 C

Version:1400

TOYO 0960pc

Version:1300

PANTONE 685 CVU

Version:1300

PANTONE 7449 PC

Version:1500

FOCOLTONE 5054

Version:1300

FOCOLTONE 4036

Version:1300

PANTONE 9084 C

Version:1400

PANTONE 108 M

Version:1300

PANTONE 7507 U

Version:1500

TOYO 0988pc

Version:1300

PANTONE 7444 UP

Version:1500

PANTONE 252 CVU

Version:1300

PANTONE 7431 PC

Version:1500

PANTONE 5175 U

Version:1500

PANTONE 300 PC

Version:1500

PANTONE 642 CVU

Version:1300

PANTONE 442 C

Version:1500

PANTONE 7504 U

Version:1300

PANTONE 5767 U

Version:1500

PANTONE 10259 C

Version:1500