PANTONE Pastel Colors Coated - Corel 10 >> PANTONE 9581 CVC
专色名: PANTONE 9581 CVC Version:1300
CMYK:C9 M6 Y14 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(92,63,69) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #E8EFDB  R232 G239 B219

  PANTONE 9581 CVC 本显示色--RGB(#E8EFDB)仅供参考

  PANTONE 9581 CVC 本显示色--RGB(#E8EFDB)仅供参考

PANTONE 9581 CVC

PANTONE 9581 CVC

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-08-25 06:52:51。

相关最近访问专色

   

RVW-MT-10S

Version:1500

PANTONE 7545 U

Version:1300

RVW-ST41E

Version:1500

PANTONE 702 M

Version:1300

TOYO 0834pc

Version:1300

PANTONE 714 M

Version:1300

PANTONE 8704 C

Version:1400

PANTONE 197 CVU

Version:1300

PANTONE 580 U

Version:1300

PANTONE 401 CVC

Version:1300

PANTONE 658 CV

Version:1300

PANTONE 175 CVU

Version:1300

PANTONE 247 U

Version:1500

TOYO 0854pc

Version:1300

TOYO 0212pc*

Version:1300

PANTONE 9243 U

Version:1500

DIC 296p

Version:1300

PANTONE 154 U

Version:1500

PANTONE 7521 U

Version:1300

PANTONE Black C

Version:1300

PANTONE 640 EC

Version:1500

PANTONE 8021 M

Version:1300

TOYO 0600pc

Version:1300

RVW-ST21E

Version:1500

TOYO 1020pc

Version:1300

PANTONE 472 C

Version:1500

TOYO 0829pc

Version:1300