PANTONE Pastel Colors Uncoated - Corel 10 >> PANTONE 9481 CVU
专色名: PANTONE 9481 CVU Version:1300
CMYK:C21 M2 Y11 K0 (取自CorelDRAW X6) Version:1300
 LAB:LAB(89,57,63) (取自CorelDRAW X6) Version:1300
RGB  : #C9F9E2  R201 G249 B226

  PANTONE 9481 CVU 本显示色--RGB(#C9F9E2)仅供参考

  PANTONE 9481 CVU 本显示色--RGB(#C9F9E2)仅供参考

PANTONE 9481 CVU

PANTONE 9481 CVU

本专用颜色所转换成的RGB,CMYK,LAB模的颜色信息仅供参考;具体可参考相关专色油墨或色卡比对。在转换过程可能会和其它软件转换有所偏差(算法不一样),所以仅供参考!当前系统时间2019-07-18 06:51:10。

相关最近访问专色

   

PANTONE 5555 U

Version:1500

PANTONE 7537 UP

Version:1500

PANTONE 3262 PC

Version:1500

PANTONE 210 CVU

Version:1300

PANTONE 338 PC

Version:1500

PANTONE 214 U

Version:1500

PANTONE 5513 PC

Version:1500

PANTONE 1788 EC

Version:1500

DIC 18p*

Version:1300

TOYO 0776pc

Version:1300

PANTONE 171 CVC

Version:1300

RVW-DG15F

Version:1500

PANTONE 731 M

Version:1300

RVW-PR27A

Version:1500

PANTONE 601 M

Version:1300

PANTONE 7442 M

Version:1300

PANTONE 7523 C

Version:1300

PANTONE 165 CVC

Version:1300

RVW-MT-24F

Version:1500

PANTONE P 2-6 U

Version:1500

PANTONE 706 CVC

Version:1300

PANTONE 198 CVC

Version:1300

PANTONE 671 CV

Version:1300

RVW-PR13H

Version:1500

PANTONE 7401 C

Version:1300